GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

 

Certain gizliliğinize ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza saygı duymaktadır.  Bu doğrultuda Certain kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

Certain, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen KVKK’nın 4. maddesi uyarınca, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru ve güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlarla, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekte ve ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca muhafaza etmektedir.

 

Certain Bilgileri

Ünvan: Çağla Ertan

Vergi Kimlik Numarası: MASLAK VD 3710228754

Adres: MASLAK MAH. AOS 55. SK. 42 MASLAK B BLOK NO: 4 İÇ KAPI NO: 542 SARIYER/ İSTANBUL

 

E-Posta: certan@certainofficial.com

 

 1. Tanımlar

 

Kişisel Veri

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. (İsim, iletişim, kimlik, finansal bilgi vs.)

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

Kişisel Veri Sahibi

:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri:

:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Veri İşleyen

:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

 

Veri Sorumlusu

:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 

 1. Kişisel Veri İşleme Şartları (Hukuki Sebepler) ve Toplanma Yöntemi

 

Certain faaliyetleri çerçevesinde;

 

 • Satış sözleşmesi kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olacak şekilde sözleşmenin taraflarına ait yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kişisel veril işlemenin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından kişisel verilerin alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması ile
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesi zorunlu olması

 

sebepleriyle kişisel verileriniz işlenmektedir. Bunlar haricinde, açık rıza gerektiren bir kişisel veri işleme faaliyeti mevcutsa, Certain, ilgili kişinin açık rızasına istinaden kişisel veri işlemektedir.

 

Yukarıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz Certain tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan; Certain internet sitesi www.certainofficial.com  matbu formlar, müşteri hizmetleri, e-posta, telefon, faks, kargo / posta, talep / şikayet platformları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgili 3. kişilere ait entegre sistemler (örn. çevrimiçi pazar yerleri) ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları 

 

Yukarıda yer alan hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, fatura bilgisi ve müşteri işlem bilgileriniz ile talep ve şikayet verileriniz ile hukuki işlem verileri;

 

Müşterilerimizle sözleşme ilişkisi kurulması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilerek siparişlerin alınması/onaylanması, kargoya teslim edilmesi; sipariş durumu hakkında bilgilendirmede bulunulabilmesi; kanunen tutulması gereken defter ve belgelere ilişkin işlemlerin yerine getirilebilmesi; resmi kurumlara yapılması gereken bildirimler ile savunmaların yapılması ve sair sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla işlenebilmektedir. 

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

 

Yukarıda sayılan amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, yine yukarıda sayılan amaçların yerine getirilebilmesi amacıyla; mahkeme ve icra müdürlükleri, bankalar, kargo şirketleri ve sair resmi kurumlar ile şirketimizin ticari ve idari faaliyetlerinin yetine getirilebilmesi için çalışılmakta olan (mali müşavir ve sair) üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin İmhası

 

Kanunlarda öngörülen saklama süresi dolan yahut saklanma amacı sona eren kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde imha edilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Güvenliği

 

Müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza ait kişisel veriler, hiçbir suretle yetkisiz kişilerle paylaşılmamaktadır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler Certain tarafından alınmaktadır.

 

Certain, internet sitesinden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğine önem vermektedir. Bu sebeple kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler internet sitemizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. 

 

 • İlgili Kişinin Hakları

 

Veri sahipleri, KVKK’nın 11. maddesi gereği, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahiptir.

 

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda Certain’e bir başvuru* yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Certain için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir.  

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda aşağıda belirtilen adrese yazılı olarak (noter kanalı ile yahut şahsen gelip kimliğinizi ispat ederek) başvuruda* bulunabilirsiniz.

 

*Lütfen başvuru sırasında, başvuru evrakları arasında kimlik üzerinde yazılı olan din bilgisi ve kan grubu bilgisi gibi özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olunuz.

 

Certain İletişim Bilgileri

Ofis Adresi: MASLAK MAH. AOS 55. SK. 42 MASLAK B BLOK NO: 4 İÇ KAPI NO: 542 SARIYER/ İSTANBUL

 

İletişim için internet sitesi adresi: www.certainofficial.com

 

İrtibat e-posta adresi: info@certainofficial.com

 

 

 • Diğer Hükümler

 

Certain internet sitesi dahilinde reklam ve sair amaçlarla başka sitelere link verilmesi halinde, şirketimiz bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İşbu metinde yer alan prensipler, sadece bu internet sitesinin kullanımına ilişkindir ve üçüncü taraf internet sitelerini kapsamaz.

Formun Üstü